VÅR HISTORIA HAR FORMATS FRAM

Idrott i Stora Mellösa och dess närområde sträcker sig ända ner till 1920-talet. Vi berättar här vår historia. Vi tar tacksamt emot fler handlingar och anekdoter som kan stärka kopplingarna till idrotten kring Stora Mellösa. Fler bilder önskas naturligtvis.


Se hela texten här just nu. Vi kommer fylla på med mer aktuell historia vartefter och vi jobbar med att få denna text nedladdningsbar.

Stora Mellösa Kvinnliga Gymnastikförening

1923 sägs vara året då Stora Mellösa Kvinnliga Gymnastikförening fick sin start.

Gymnastikverksamhet pågick sedan fram till 1932 då sammanslagning med St Mellösa GoIF skedde.Tyvärr finns inga handlingar eller protokoll tillgängliga för denna tid.


Hjelmarsnäs Bandyklubb

Klubben bildades 1947 för att bedriva bandyspel. Spelet var i första hand förlagt till sjöisen vid Hjälmarsnäs. En fotbollsplan anlades även på ett gärde vid Bokhult i Hjälmarsnäs.
Tyvärr finns ej heller här några protokoll eller andra handlingar tillgängliga från klubben.

Stora Mellösa GoIF

På initiativ av folkskolläraren Nils Jerbo bildades GoIF 13 maj 1925. Han blev också föreningens första ordförande. Föreningens uppgift var enligt stadgarna att höja intresset för idrott och utbilda goda gymnaster och idrottsmän.

Genom tillmötesgående från St Mellösa Hembygds- och fornminnesförening fick föreningen arrendera 1 tunnland åker vid Grindstugan i Råby. Råbyvallen blev den första idrottsplatsen i St Mellösa, vilken sedan användes ända fram till 1958 då den nya vid Torsborg togs i bruk. Omklädnadsrummet var en liten koja där tvättmöjligheterna var ett par hinkar vatten. Under de senare åren användes Arne Wallins lada för hemmalaget, även där utan egentliga tvättmöjligheter. Fram till 1946 fanns det inga nät på målen.

Stora Mellösa Kvinnliga Gymnastikförening uppgick i GoIF 1932. Detta ledde till att gymnastikverksamheten utökades och har under alla åren varit en stor verksamhetsgren och som än idag ingår i SMÅ IF:s verksamhet. Vid OS i Berlin 1936 deltog 3 kvinnliga gymnaster och 2 ledare i uppvisningen i truppgymnastik. Den kvinnliga gymnastiken bedrevs i kyrkskolan och den manliga i Knarsta skola.

Skidåkningvar en del av GoIF:s verksamhet där Knarstaloppet var den stora årligen återkommande tävlingen. Man deltog även i - av andra föreningar - arrangerade tävlingar. Under 30-talet bedrevs även friidrott främst då i hopp och kast där banor fanns vid Råbyvallen.

Fotbollenhar under alla åren varit den största grenen inom GoIF med toppåret 1933 då Kvismaredalsserien hemfördes utan en enda förlorad match och målskillnaden 40-10. Under krigsåren uppgick seniorverksamheten i Kvismaredalens IF:s regi då det inte gick att få fram lag på grund av beredskapen.

Bordtennissektionen bildades 1953 och blev sedan en livaktig verksamhetsgren. Spelet var förlagt till Mellsagården.

Övrig verksamhet har varit orientering, simning, handboll, gång, studieverksamhet, amatörteater och musik. Nämnas kan att Håwekapellet har sitt ursprung i GoIF.


GoIF och Hjelmarsnäs Bandyklubb gick 1957 samman och bildade Stora Mellösa IF.

GENOM KATTES FINA SAND

Åsbyvikens IF

Åsby IF bildades 17 januari 1945 och dess förste ordförande blev Börje Karlsson. Efter beslut i RF fick föreningen den 26 september byta namn till Åsbyvikens IF. Enligt stadgarna skall man ha sektioner för bandy, fotboll och handboll.
En klubblokal uppfördes vid Åsby brygga 1945 där man haft vissa träffar och bedrivit bordtennisspel och allmänt varit en samlingspunkt för ortens ungdomar.

Bandysektionen har under åren hemfört en del seriesegrar och vinst i lilla DM. B-laget började 1960 en seriesegersvit som skulle räcka i 5 år. Landbandybanan vid Odenvallen påbörjades 1961 och 1963 påbörjades byggande av omklädningsrum i anslutning till denna. Hockey-Bockey startades 1954. Delvis på grund av de senare årens milda vintrar har något egentligt bandyspel ej bedrivits.
Vintern 1958 spelades allsvensk match mellan ÖSK och Hälleforsnäs på isen i Åsbyviken.

Fotbollsektionen startades från början som ett komplement till bandyn 1947 för att bandyspelarna skulle få extra sommarträning. Deltagandet i seriespel påbörjades 1949 med omväxlande spel i div 6 och 5. Även reservlag och ungdomslag har deltagit i seriespel med skiftande framgång.
Fotbollsplan anlades och 1963 flyttades kiosken från Lindön dit för att användas som omklädningsrum.

Handbollsektionen är den sektion som nått längst i seriespel med allsvensk representation för damlaget 1962 och 1965. Sektionens verksamhet har i första hand varit inriktad på dam och flickverksamhet.

Övrig verksamhet har varit fester på Lindön, i Börsholm och dimbobaden. Under många år bedrevs Bingospel i Björneborg.

Några namn som är förknippade med Åsbyviken är Olle Sundh, Åke Norén, Nils-Erik Ekblad, Karl-Gustav Björnram, Karl-Erik Kall, Bertil Ljungvall och Bo Astvald.Stora Mellösa IF

Stora Mellösa IF bildades 1957 genom en sammanslagning av Stora Mellösa GoIF och Hjelmarsnäs Bandyklubb. Verksamheten indelades från början i fotboll-, bandy-, bordtennis-, gymnastik-, samt skid- och friidrotts-sektioner.
Föreningen hade endast tre ordföranden under dess 25-åriga tid. Det var Börje Jansson 57-72, Hans Eriksson 72-77 och Sören Rudin 77-82.

På initiativ av 8 medlemmar inköptes ett markområde i Torsborg för att där anläggas ny idrottsplats. Detta gjordes innan det var klart med kommunala bidrag. En idrottsplatsförening bildades som fick ansvaret för att uppföra idrottsplatsen. Till omklädnadsrum inköptes en skogshuggarbarack från Göksholm som sedan tillbyggdes så att man fick utrymmen för tvätt och bastu. Ishockeyplan och fotbollsplan byggdes också. Allt arbete utfördes helt på frivillig väg. Arbetet påbörjades hösten 1957 men var inte helt klart förrän hösten 1961. År 1968 övertogs idrottsplatsen av kommunen mot att föreningen fick dispositionsrätt i 49 år, anledningen var ekonomiska svårigheter.

Bandyverksamheten lades ned efter endast en säsong och efter det att laget var klart för spel i div. III. Anledningen var att det blivit för stor dragkamp om spelare eftersom Åsbyvikens IF redan tidigare spelade i samma serie. Spelarna rekommenderades att gå dit om de ville fortsätta med bandy. Det togs istället beslut om att börja med ishockey.

Fotboll var den sektion inom föreningen som samlade flest deltagare. Resultaten var dock inte så framgångsrika, de flesta åren spelade man i den lägsta serien. Under slutet av 60 och början av 70-talen var ungdomsverksamheten ganska dålig. Där skedde en markant förändring när föreningen mera aktivt satsade på att rekrytera nya ledare.
I början av 70-talet upptogs dam- och flickfotboll på programmet. Den som lade ned det största arbetet inom fotbollen var Erik Lundin. Han var ledamot av fotbollsektionsstyrelsen från 57-82, dessutom under de första åren spelare och lagledare för B- och A-lag. För A-laget fram till 1982. Han var även ledamot av huvudstyrelsen under ett flertal år.

Bordtennis var en stor verksamhetsgren under de första åren. Man spelade i Göksholm, Knarsta, Egby skolor och i idrottspaviljongen i Torsborg samt i Prästgården. På senhösten 1960 stod föreningen som arragör av distriktets ungdomsmästerskap i bordtennis med 140 startande. På 4:de plats i sin klass placerade sig Barbro Birgersson.

Gymnastiken har haft en stor plats i föreningens verksamhet. I början bedrevs verksamheten i Egby och Knarsta skolor samt i Kyrkskolan. Från det att den nya gymnastiksalen vid skolan i Mellösa blev klar förlades verksamheten dit. Verksamheten har haft litet olika omfattning under åren, från någon grupp till en 3-4 st per säsong. Inga-Stina Persson var med som ledare för någon grupp under hela tiden.

Föreningen hade även skidåkning och orientering på programmet under de första åren.

Utdrag ur verksamhetsberättelse 1958: "I gengäld har vi fått förstärkning till vårt ishockeylag från Åsbyviken. Vi hoppas att detta samarbete skall fortsätta och så småningom leda till en ny sammanslagning med en enda idrottsförening för kommunen som resultat."

Några personer som måste nämnas vid en genomgång av St Mellösa IF är: Börje Jansson, Per-Gunnar Davidsson, Arne Olsson, Inga-Stina Persson, Erik Lundin och under senare år: Kjell-Ove Andreasen, Stig Lundin, Lars Lindqvist och Sören Rudin.

DÄR TVÅ RIVALER SAKTA KNUTIT BAND

Stora Mellösa/Åsbyvikens IF

Den 20 nov 1982 samlades medlemmarna i St Mellösa IF och Åsbyvikens IF i Björneborg. Man tog då ett historiskt beslut att slå samman de båda föreningarna med start 1 januari 1983. Beslutet var enhälligt från St Mellösa IF:s sida, medan det fanns ett visst motstånd inom Åsbyvikens IF och då främst från bandysektionens sida. Detta motstånd ledde senare under -83 till att bandysektionen bildade en egen förening. De båda mötena leddes av Idrottsförbundets Jonny Lindahl och Fotbollförbundets Lennart Nilsson.
Respektive förening konfirmerade sedan beslutet på sina årsmöten under 1983.
Under första året bildade båda föreningarnas styrelse, en styrelse som bestod av 18 ledamöter med Bo Astvald som ordförande. På samma sätt slogs de bådas fotbollstyrelser samman.

Den nya föreningen fick en stor bredd på idrottsverksamheten både sommar och vinter med sektioner för bordtennis, fotboll, gymnastik, handboll och ishockey. Under det första året tillkom en skid- och motionssektion. Dess verksamhet har senare överförts till gymnastiksektionen. Innebandy startade som egen sektion 1990 efter att under ett par år ingått i ishockeyn.
Namnfrågan diskuterades under det första året. På halvårsmötet beslöts att föreningen skulle vara registrerad som Stora Mellösa/Åsbyvikens IF men att använda förkortningen SMÅ IF och att som klubbmärke använda det gamla sockenvapnet.
Medlemsantalet var vid 83 års slut 393 betalande medlemmar varav 267 under 26 år. Familjekort infördes 1984 i föreningen. Under hela 80-talet har en stor ökning av medlemsantalet skett och vid årsmötet 1993 fanns 897 medlemmar registrerade varav 698 betalande, utav dessa var 312 under 25 år.

Under det första året hyrde föreningen en lokal på Åkerbyvägen för att få en kansli- och klubblokal, som blev samlingsplats för den administrativa verksamheten fram till våren 1991 då vi kunde flytta in i de nya lokalerna vid idrottsplatsen.

Ny idrottsanläggning började diskuteras under 1983. Torsborg började bli helt nedslitet. Både den och Åsbyvallen ligger ocentralt och för att få plats med verksamheten måste båda anläggningarna användas. Under 1986 börjar planerna bli mer konkreta men under våren ändrar sig KDN och bordlägger frågan. En cykeldemonstration med ett 100-tal ungdomar och föräldrar genomfördes till Torsborg där KDN-ledamöterna ställdes mot väggen. Vi fick bra respons från tidningar och radio. Föreningen drev frågan vidare och uppvaktade kommunalrådet Mats Sjöström varefter fullmäktige beslöt att anslå 500 000 kr för att påbörja arbetet.
Den 23 maj 1987 togs det första spadtaget. Föreningen har byggt anläggningen i egen regi. En byggnadskommité tillsattes med Lars Nygren som samordnare. Totalt har föreningen fått 1.65 miljoner från kommunen i anslag för att bygga anläggningen. Genom ideellt arbete och bra anbudsförfarande fick vi en fin anläggning. Trots detta och på grund av att KDN inte beviljade de yttligare 500 000 kr som var lovade har vi inte kunnat iordningställa isbanan och tvingades dessutom uppta ett lån på 300 000 kr för klara färdigställandet av paviljongen.
Idrottsplatsen invigdes den 1 juni 1991. Invigningstalare var Idrottsförbundets ordförande Jonny Lindahl. Matchbollen till invigningmatchen mellan SMÅ IF och Skyllberg (3-0) kom från skyn med 5 fallskärmshoppare.
Den nya anläggningen som 1992 gavs namnet Tingstadsvallen har betytt mycket för föreningens stora verksamhet.

Ekonomin har under åren varit god främst tack vare medlemskapet i Bingoalliansen. Detta gjorde att vi fick möjlighet att bygga upp vissa reserver inför byggandet av Tingstadsvallen. Genom Kommunernas nedskärning av bidragen de sista åren och tillkomsten av Tingstadsvallen kommer det att bli svårare att få ekonomin att gå ihop.

PR-kommittéutsågs under första verksamhetsåret för att bedriva utåtriktad verksamhet, men det skall även svara för vissa interna aktiviteter och informationer.
Från 1985 har en Luciakortege med tablå anordnats i St Mellösa kyrka tillsammans med kyrkan. Tablån har en skolklass svarat för. Den första Mellsamarken annordnades 1986 vid Olle Sundhs affär, ett arrangemang som återkommer varje år. 1992 var den förlagd till Tingstadsvallen.
PR-kommittén svarar numera för utgivningen av SMÅ IF-Nytt med 4 nr per år. Medlemstidningen har funnits sedan starten 1983 men i början mer sporadiskt.
Många utåtriktade arrangemang har anordnats under de gångna 10 åren. Bland annat kan nämnas Sport-AID där landshövding Elvy Ohlson var starter. 2700 kr insamlades till de svältande i Afrika. PR-kommittén är med och stöttar sektionerna i olika arrangemang och försöker där så gott det går samarbeta med övriga organisationer som kyrkorna, hembygdsföreningen m fl.

Bordtennis i Stora Mellösa är Lars "Linkan" Lindqvist som ställt upp som ledare tillsammans med Ann-Britt och Lasse Johansson under alla år. Under de första åren deltog man med 2 pojk- och 1 flicklag i seriespel. Tisdagskvällarna som hela tiden varit bordtenniskvällar har haft en god uppslutning av både pojkar och flickor. Någon seniorverksamhet har ej bedrivits.

Fotbollen är den stora verksamheten inom SMÅ IF den svarar för drygt 50%. Under 1984 gjordes en stor satsning med Arne Skotte som tränare och spelare vilket medförde serieseger i div. 6. Samma år gick man som första div 6 lag till final i Sparbankscupen där dock Lindesberg från div 4 blev för svåra. Resultatet blev 6-4 till Lindesberg. Fotbollen fick 5000 kr i pris. Sedan 1985 har laget spelat kvar i div 5 även om det många gånger varit nära att åka ner i 6:an. Vi har många duktiga seniorspelare och det kommer alltid många duktiga unga spelare.
Under 1991 inleddes samarbete med HOIF på Dam- och flicksidan. Föreningen har en stor bredd på ungdomsverksamheten med många ungdomar och ledare engagerade. Ett 10-tal ungdomslag finns i pool och seriespel.
Morotscupen startade 1985 på initiativ av Lars Johansson. Den spelas första helgen i augusti när de första morötterna skördas, vilket varit mums för de deltagande ungdomsspelarna. Fotbollskola har anordnats under den första sommarlovsveckan.

Gymnastik och Motion har under åren handlat om motionsgymnastik och barngymnastik. Under senare år har jazzmotion haft stor genomslagskraft. Det har under åren varit svårt att få fram ledare. Susanne Gülec Malmqvist har varit en pådrivare för att hålla igång motionärerna. 1989 startades "Gumping" utomhus med Anders Stenberg, från Kents gubbar, med ett 25-tal motionärer hålligång under maj till augusti.
Samma år drogs "Carina Joggen" igång där man löptränade 2 gånger i veckan för att springa vårruset och Cajsa Varg loppet. Föreningens Cajsor hade nu etablerat sig.

Handbollen var den verksamhet som blev ny i föreningen vid sammanslagningen. Verksamheten har till största delen bedrivits i Odenskolans bollhall. Damseniorer och flicklag har varit dominerande i handbollen, men 1986 hade man ett D-pojklag som vann sin serie. Även 1987 fanns 2 pojklag i seriespel. Bo Astvald och Lars Karlsson har betytt mycket för handbollen i föreningen.

Innebandy "Sporten som aldrig är ute" är ny idrottsgren i föreningen och bildade egen sektion 1990 av ett antal aktiva ungdomar. Efter 1 års spel i div 3 blev laget uppflyttat till div 2 Närke. Sektionen har för närvarande 3 lag igång. Varje år arrangeras Odencupen med lag från byggden. En natturnering som går av stapeln i slutet av februari är ännu en uppskattad tradition. Roger Olsson och Jonas Nygren bör nämnas som stora entusiaster för denna sport som växt lavinartat över landet.

Ishockey deltog 83-84 med 1 seniorlag i div 3. Under årens lopp har ishockeyn haft 3 ungdomslag i seriespel och ishockeyskola har anordnats för yngre spelare. Den stora svårigheten har varit naturisen under de alltför milda vintrarna. Spel och träning har därför till största delen fått förläggas till konstfrusna banor i Örebro med mycket resor och sena kvällar som följd.
Vid Tingstadsvallen planeras en ishockeyrink. Arbetet har påbörjats men ekonomin har inte räckt till för att slutföra arbetet. Vi ger inte upp utan räknar med rink och riktiga vintrar.
Stora eldsjälar inom ishockeyn är Kjell-Ove Andreasen och Stig Lundin.

Dessa texter har sammanställts via protokoll och andra handlingar från:

 • Källor: B Walden - Stora Mellösa
 • Stora Mellösa Fornminnesförenings historik
 • GoIF:s protokoll och 25-års skrift
 • Minnesskrift St Mellösa socken 1936
 • Två socknar som blev en - Allan Tybell
 • Åsbyvikens protokoll
 • Årsberättelser och historik 25 års jubileum
 • St Mellösa IF:s protokoll och verksamhetsberättelser historik
 • 10 års jubileum
 • Torsborgs Idrottsplatsförenings historik
 • SMÅ IF:s protokoll och verksamhetsberättelser


Orginaltexten har skrivits av Sören Rudin till vårt 70-års jubileum 1992. Vi lägger till minnen hit vartefter de inträffar.


KONTAKTA OSS

Vill du nå oss?

Fyll i formuläret!